Privacy Voorwaarden

Privacy Voorwaarden

24 Real Estate Services B.V. (handelend onder de naam: ‘Furnished.nl’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Furnished.nl worden verwerkt, waaronder in het bijzonder die van bezoekers en gebruikers van de website www.furnished.nl (hierna: ‘de website’). Furnished.nl acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Furnished.nl zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Furnished.nl verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Furnished.nl, zoals bij:

– Het aangaan van overeenkomsten;
– Het registreren/aanmelden op de website voor “Mijn Furnished.nl”;
– Het starten en uitvoeren van een chatsessie op de website;
– Het versturen van een bericht middels het contactformulier op de website;
– Het via de website melden van storingen/gebreken m.b.t. gehuurde goederen;
– Het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door Furnished.nl verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website, ingediend verzoek of ingediende vraag, dan wel een tussen u en Furnished.nl gesloten overeenkomst.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om u te kunnen identificeren, uw vraag of verzoek te kunnen behandelen en een eventueel met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Furnished.nl gesloten overeenkomst, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn betrokken, zoals een door Furnished.nl aan te wijzen transportbedrijf voor het transport van gehuurde goederen en een door Furnished.nl aan te wijzen servicepartner voor het uitvoeren van eventuele reparatiewerkzaamheden. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan een incassobureau indien u uw betalingsverplichtingen uit een overeenkomst met Furnished.nl niet tijdig nakomt.

Indien u gebruik maakt van de chatmodule op de website, worden uw persoonsgegevens opgeslagen door de exploitant van de chatmodule. Voorts vermeldt Furnished.nl met voorafgaande instemming van de betreffende personen, prijswinnaars op sociale mediakanalen, zoals Facebook, Instagram en Snapchat en worden nieuwsbrieven verstuurd indien u zich voor de ontvangst daarvan hebt aangemeld.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Furnished.nl.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Furnished.nl of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Furnished.nl of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of in verband met het gebruik van gehuurde goederen. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hosting- en cloudserver-provider van Furnished.nl, om de website en e-mailvoorzieningen van Furnished.nl te kunnen exploiteren en het delen van uw persoonsgegevens met een administratie-/boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Furnished.nl te kunnen verzorgen. In dit kader maakt Furnished.nl voorts gebruik van een boekhoud-/administratieprogramma van een derde partij; deze partij ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze uw persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding noodzakelijk is.

Furnished.nl zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Furnished.nl vallen evenals door Furnished.nl ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Furnished.nl te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd is, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Google reCAPTCHA
Op deze website gebruiken we ook de functie reCAPTCHA van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Aanvullende informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy

 

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Furnished.nl slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Furnished.nl legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Furnished.nl (onderdeel van 24 Real Estate Services B.V.)
Oudegracht 312
3511 PK Utrecht
Telefoonnummer: 030 – 80 80 146
E-mailadres: info@furnished.nl

 

Laatst bijgewerkt: 05-02-2021